ایده ی درست کردن وسیله ای کاربردی برای نگه داری وسایل کوچک و جای سوزی و خیلی چیزهای دیگر تنها با استفاده از شیشه های سس و مربا