هروقت روسری قواره بزرگ خواستین ببندین اینجوری خوشگل ببندین و لذتش رو ببرید.