می گریم ب رای تاریکی قبرم؛ می گریم برای تنگی جای ابدی خودم ...