کلیپی از صحبت های انتخاباتی سال 96 اسحاق جهانگیری و عملکرد برعکس آن در نمایی از صف مرغ و مردمی که از خجالت رویشان را به دوربین نمی کنند.