با خلاقیت از یک تنه درخت می توان یک میز پذیرایی جالب ساخت.