این ویدیو حالمو خوب کرد. در این کلیپ یک فرد در نتیجه تصادف در خیابان جعبه های اجناسی که داشته همه در خیابان خالی می شود و مردم به کمک هم همه آنها را دوباره داخل جعبه ها می گذارند.