از طراحی تحریم‌های همه جانبه و در عین حال آزاد گذاشتن واردات کلاهای لوکس در جهت ایجاد جنگ روانی توسط نفیو تا اذعان به شکست تلخ تحریم بنزین ایران...