گفتند در روایت فتح یکی تصویر جنگ نباشد یکی هم صدای آقا مرتضی! به همین راحتی پنانسیلی که محصول انقلاب بود را حذف کردند.