کاهو و این همه خاصیت در توضیحات استاد سید حسین ضیایی.