یک متخصص طب سنتی در برنامه انارستان گفت جوش صورت بیماری مهمی نیست اما گاهی جوش-ها عوارض داروهایی است که ما استفاده می کنیم.