غزاله علیزاده خانی بود که آوینی از آن گذشت ... بخشی از مستد آقا مرتضی در مورد زندگی شهید آوینی.