نخستین تمرین مرکب دریایی سال 1400 با طراحی فرماندهان ایرانی و پاکستانی انجام شد.