از سری آموزش های زبان ابراهیم درویش این قسمت بحث سرعت و تفاوت دو کلمه Fast Quik.