برای بیان حس و عبارت تلخ و شیرین از معادل کلمه اینگلیسی Bittrsweet استفاده می کنیم