در آینده نزدیک شاهد اینگونه صحنه ها بر سر سفره سحری خواهیم بود پیشنهاد می کنم آنها را برای سال بعد ضبط کنید.