خبرنگاران مستقل آمریکایی: طراح تحریم های ایران از رنج کشیدن مردم ایران لذت می‌برد باید به وزارت خارجه امریکا وزارت سادیسم گفت.