وودی آلن کارگردان، نویسنده و کمدین مطرح امریکایی راز شاد بودن را در جدی نگرفتن زندگی می داند.