کلیپ از سپاس نگارگران ایران زمین به سبک خودشان از تلاشگران عرصه سلامت کشور در ایام کرونایی