ماجرای احترام شهید حاج حسین خرازی به پدرشان در جبهه.