شیوه ای راحت و کودکانه در نقاشی بنام نقاشی دستی وجود دارد که با فرم اندام و تقویت خلاقیت می توان نقاشی های زیبایی ایجاد کرد.