تربیت مالی کودکان 24 اصل دارد که در این کلیپ از خانم الهه ریوندی سعی می شود مهارتهایی برای تعلیم اقتصادی کودکان بیان شود.