کلیپ متحرک سازی شده از اثر استاد مهدوی نگارگر توانمند ایرانی با عنوان بانوی بهار