برنامه دولت برای جلوگیری از ورود گونه جدید ویروس #کرونا به کشور چیه؟