سید یاسر جبرائیلی پاسخ می‌دهد. البته انحصارطلبی و مافیای دو شرکت خودرو سازی هم باید در جای خودش بررسی بشه.