مو از دلت چیزی نمی دونم، تو سردی و من اینجور نمی تونم؛ عاشقانه ای بندری مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام