رئیس دستگاه قضا: رونق اقتصادی در گرو امنیت اقتصادی و امنیت اقتصادی در گروه مبارزه با فساد است.