فلامینگوهای مهاجر و استراحت در آبگیرهای اطراف پارک ملی ساریگل؛ تصاویر از محیط بان حسین جوهری.