درهمه زبان ها و فرهنگ برای موقعیت های فارسی مانند عمرا، به همین خیال باش و مسایل خیلی بعید عباراتی دارند با ابراهیم درویش در زبان اسپانیایی و اینگلیسی را می آموزیم.