استرس مادر روی جنین هم اثر می‌ذاره، اگه تو راهی دارین تو این روزها که بیشتر خونه هستین، اینجوری به مادر و فرزند عشق بورزین