کسی که طلاق گرفته، به اندازه کافی تحت فشار روحی و مالی هست، ما دیگه اینجوری آزارش ندیم