در آن دیار که آه علی شنیده نشد، یکی به نام حسن می شود معاویه باشد؛ کلیپ ویدئو حالتان بهم نخورد بر اساس شعری از مرتضی حیدری آل کثیر