سال 1400 سالی است که باید به کسانی که باعث تحقیر ایران و ایرانی در جهان شدند نه بگوییم.