با این روش و دستگاه چوب های مکعب با ابعاد کمتر از 15سانتیمتر را به چوب مدور تراش و تبدیل می کنند.