بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان که سی و سه سال بعد از ترک تحصیل از هاروارد به آنجا برای سخنرانی دعوت شده بود، اون تحصیل را برای پرداختن به ایده اولیه ماکرو سافت رها نمود.