بافت حس خیلی بهتری هم در کاردستی ها و نقاشی ساختمان و کارهایی که با رنگ یا وسایل دگیر ایجاد می شوند دارد با این کلیپ ترفند ایجاد یکی از آنها را می بینیم.