برش چوب و آماده سازی برای اجرای منبت مشبک، برش به وسیله کمان اره مویی و تیغه فلز بر روی چوب گلابی.