آموزش برش و دوخت کت پسرانه برای رشته طراحی و دوخت پایه 11 توسط خانم ضرغام.