خاطره ای جالب از شهید ابراهیم هادی در مورد کار کردن در بازار.