از همین ابتدای سال به تو قول می‌دهم با تو قرار می‌گذارم قول و قراری نو...