خیلی از ماها کتاب‌خون نشدیم چون والدین‌مون به زور می‌خواستن مجبورمون کنن که کتاب‌خون شیم!