کلیپ استوری از جواب آیت الله رئیسی به کنایه منتقدان به او در زمان نامزدی ریاست جمهوری.