با رعایت نکات ساده ایمنی می توان از سرقت اموالمان پیشگیری کنیم.