فیلم آمادگی جسمانی و قدرت بدنی فوق العاده بالا تکاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران.