آخرین آمارها از سفرهای نوروزی 1400 نشان می‌دهد تعداد سفرها نسبت به سال 1398 تنها 28درصد کمتر بوده است.