دکتر کریس هیور محقق مسیحی و انگلیسی در مورد امام زمان (عج) توضیح می دهد.