وقتی با تلسکوپ هابل به قلب سحابی حباب سفر می کنیم، نظاره گر رویدادی هستیم که ۷ هزار سال پیش رخ داده است و به گذشته خیره شده ایم.