از انواع آن میتوان به بلوط آمریکایی، کمپاس، توسکا و غیره اشاره کرد!