پشت میزیای وارداتی به کارگردانی مهران علوی با موضوع فساد اقتصادی مدیران به سبک پاپ اجرا شده است.