توضیحات حکیم حسین خیراندیش در مورد نشانه ها و ویژگی های افراد دارای مزاج صفراوی.