برشی از سریال طنز و خنده دار نون خ که دعوای علی صادقی در نقش سیروس را از دست سعید آقاخانی در نقش نور الدین خانزاده و دخترهایش نمایش می دهد.